Algemene VoorwaardenArtikel 1. TOEPASSELIJKHEID


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle schriftelijke en mondelinge offertes, overeenkomsten betreffende de verkoop, levering en betaling van goederen en diensten. 2
. Bedingen en overeenkomsten die van deze algemene voorwaarden afwijken, waaronder algemene
voorwaarden van de opdrachtgever, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door de directie of daartoe bevoegde medewerkers schriftelijk zijn bevestigd.
3. Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in 2003 en treden in werking per 1 augustus 2003.


Artikel 2. DEFINITIES


1. In deze voorwaarden wordt Lithos Benelux B.V. aangeduid met "Lithos Benelux" of "verkoper".
2. Onder "opdrachtgever" en "koper" wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks een overeenkomst aangaat met Lithos Benelux met betrekking tot haar goederen en/of diensten.
3. Onder "partijen" worden verstaan Lithos Benelux en haar opdrachtgever.


Artikel 3. OFFERTES


1. Offertes hebben, tenzij uit de offertes anders blijkt, een geldigheidsduur van 60 dagen, te rekenen vanaf de offertedatum. De offertes waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend.
2. De bedongen prijzen zijn gesteld per eenheid van het betreffende product, hetgeen per product kan verschillen. Deze eenheid is in de offerte bij de vermelding van de prijs opgenomen
3. Alle door Lithos Benelux genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of overige belastingen in de ruimste zin van het woord, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.


Artikel 4. PRIJS


1. De verkoper doet prijsopgave op basis van op het moment van de aanbieding geldende prijzen, tarieven, voorwaarden, heffingen etc.
2. Tenzij anders vermeld doet Lithos Benelux prijsopgave af magazijn Nederland, excl. B.T.W., invoerrechten, andere omzetbelastingen, heffingen of rechten, excl. de kosten van verpakking, excl. de kosten van in- en uitlading en excl. vervoer en verzekering.
3. Verhoging in de voor de verkoper geldende kostprijs ten gevolge van invoering of wijziging van voorschriften en/of maatregelen van overheid of andere bevoegde instanties dan wel ten gevolge van valutaschommelingen, zullen door de verkoper worden doorberekend aan de koper voor zover deze invoering of wijziging de verkoper ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet bekend kon zijn.

Artikel 5. LEVERTIJD


1. De verkoper verplicht zich de opgegeven levertijd zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Niettemin is de opgegeven levertijd nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
2. Bij overschrijding van de overeengekomen levertijd dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en de verkoper een redelijke termijn voor het nakomen van zijn verplichting te geven.


Artikel 6. LEVERING


1. Tenzij anders is overeengekomen wordt met het gebruik van de term "levering" niet bedoeld de eigendomsoverdracht van de goederen doch het aan-en afleveren van de goederen.
2. Levering geschiedt af magazijn verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Het vervoer af magazijn indien verzorgd door de verkoper geschiedt voor rekening en risico van de koper Eventuele kosten van vrijmaking aan de grens zijn voor rekening van de koper, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.
3. De koper dient de goederen terstond na terbeschikkingstelling af te nemen. Indien de koper hiermee in gebreke blijft, gaat in ieder geval het risico op hem over.
4. De verkoper is gerechtigd de uitlevering van goederen op te schorten, zolang de koper niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de onderliggende dan wel voorafgaande overeenkomsten.
5. Indien de levering van een order in gedeelten geschiedt, zal elke levering als een afzonderlijke transactie worden beschouwd.
6. Uitleg van bepalingen in zake plaats van levering, transportrisico, verzekeringsplicht enz. zal plaatsvinden op grond van de Internationale Regelen voor de Interpretatie van Handelsterminologie van de Internationale Kamer van Koophandel ("Incoterms"), laatste versie.


Artikel 7. KLACHTEN


1. Manco's en constatering van uitwendig beschadigde goederen en/of verpakkingen dienen duidelijk te worden vermeld op het bij ontvangst te tekenen vervoersdocument of afleveringsbon. Tevens dient de koper onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat de levering heeft plaatsgehad, Lithos Benelux hiervan schriftelijk en/of mondeling op de hoogte te stellen.
2. De koper dient de goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en indien hij meent hiertoe reden te hebben, onmiddellijk te reclameren. Indien de koper niet onmiddellijk reclameert (op de wijze zoals in lid 1 vermeld), vervalt zijn recht op vervanging of creditering.
3. In geval van een klacht is de koper verplicht de goederen en/of partij waarover hij klaagt ter beschikking van de verkoper te houden. De koper is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door de verkoper te verlenen.
4. Indien een klacht terecht wordt geuit, is de verkoper gerechtigd hetzij de geleverde goederen terug te halen en te vervangen, hetzij tegenover teruggave van de goederen de koper te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. Elke andere vordering is uitgesloten.
5. Indien de goederen na levering van aard en/of samenstelling worden gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn beschadigd of oververpakt, vervalt elk recht van koper in het bijzonder op vervanging of creditering.
6. Een klacht betrekking hebbend op slechts een deel van de geleverde goederen geeft de koper niet het recht zijn verplichtingen jegens de verkoper in het geheel niet na te komen of zijn betaling op te schorten.

Artikel 8. EIGENDOMSVOORBEHOUD


1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BV 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.
2. zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
3. de koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.
4. de verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
5. voornoemde onder 1 t/m 4 opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende rechten onverlet.


Artikel 9. BETALING


1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden op een door de verkoper aangewezen bank of girorekening.
2. Alle betalingen moeten plaatsvinden uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen betalingstermijn (vervaldag).
3. Indien de koper het verschuldigde bedrag niet conform het vermelde in artikel 9, lid 2 betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dit geval is Lithos Benelux gerechtigd een rente van 1% op maandbasis over het verschuldigde bedrag aan de koper in rekening te brengen. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend.
4. Indien Lithos Benelux genoodzaakt wordt om rechtsbijstand in te roepen in verband met een geschil dat betrekking heeft op een met de koper gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan is de koper tevens de aan rechtsbijstand verbonden kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van Euro 500,- te vermeerderen met de werkelijk gemaakte verschotten.
5. Indien Lithos Benelux in een gerechtelijke procedure met haar koper geraakt, maakt zij als de in het gelijkgestelde partij, naast de zogenaamde "geliquideerde proceskosten", tevens aanspraak op de werkelijk gemaakte gedingkosten.
6. In geval van te late betaling is Lithos Benelux gerechtigd de levering van andere goederen op te schorten casu quo iedere met de koper gesloten overeenkomst dan wel gedeelten daarvan zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.


Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID


1. De verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, in het bijzonder gevolg-, bedrijfs- en/of letselschade, geleden door de koper en zijn hulppersonen, zoals werknemers en/of derden als direct of indirect gevolg van gebreke in door haar geleverde goederen, verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten e.d., dan wel geleden door gedragingen van zijn werknemers of zijn ingeschakelde hulppersonen (opzet en grove schuld van leidinggevende hulppersonen hieronder niet begrepen), onverminderd de wettelijke aansprakelijkheid terzake van gebrekkige producten (productenaansprakelijkheid).
2. Indien en voor zover de verkoper met inachtneming van het voorgaande niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de betrokken goederen, of - indien dit bedrag hoger is - het bedrag dat Lithos Benelux zelf op zijn toeleveranciers of assuradeuren kan verhalen.


Artikel 11. OVERMACHT


1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming die hem niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan hem niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch anderszins voor zijn rekening komt. In ieder geval komen niet voor rekening van de verkoper: staking in haar onderneming, stagnatie in de toelevering, brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, oorlog en oorlogsdreiging, oproer, bezetting, mobilisatie en andere oorlogsmaatregelen, overheidsmaatregelen, langzaam-aan-akties, defecten aan machines of installaties, belemmeringen of rantsoeneringen bij de levering van grond- en hulpstoffen, energiediensten, transport en in- en uitvoer en in het algemeen iedere omstandigheid waarop de verkoper geen reële invloed heeft, onverschillig of deze omstandigheid voorzienbaar was.
2. Indien sprake is van overmacht heeft de verkoper het recht de order te annuleren, te rantsoeneren of de hieruit voortvloeiende verplichtingen op te schorten zolang deze overmachtstoestand voortduurt met inbegrip van een redelijke uitloopperiode na de overmachtstoestand.
3. Indien een omstandigheid die overmacht oplevert voor één van de partijen langer dan drie maanden duurt, zal de wederpartij gerechtigd zijn de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden.


Artikel 12. ONTBINDING


Indien de koper in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Lithos Benelux tekortschiet, indien hij in
staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling vraagt, indien hij tot liquidatie van zijn onderneming overgaat of beslag wordt gelegd op zijn gelden en/of goederen, heeft Lithos Benelux het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 13. TOEPASSELIJK RECHT Op alle overeenkomsten tussen de verkoper en de koper is het Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het verdrag van Wenen van 11 april 1980, Tractatenblad 1981, 84, 1986, 61 zijn uitgesloten. Artikel 14. GESCHILLEN Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Arrondissementsrechtbank in Rotterdam.